Anunț de participare COP Lucrări de asfaltare a aleilor parcului „Dendrariu”

 

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea ofertelor de prețuri

 

 1. 1. Denumirea autorităţii contractante: _ Î.M. Parcul „Dendrariu”____________________
 2. 2. IDNO: _1003600112104_________________________________________
 3. 3. Tip procedură achiziție: _Cererea ofertelor de prețuri_____________________________
 4. 4. Obiectul achiziției: Lucrări de asfaltare a aleilor parcului „Dendrariu”_(sectoarele III, VII, VIII, IX, XII, XV și XVI)__
 5. 5. Cod CPV: 45233222-1
 6. 6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării Lucrări de asfaltare a aleilor parcului „Dendrariu”

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Î.M. Parcul „Dendrariu”_______________________________________

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

 1. 7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: __buget local_____________________________
 2. 8. Modalităţi de plată: în termen de 30 zile în baza facturii fiscale și a procesului verbal de recepție

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

 

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

I.1

45233222-1

Lucrări de asfaltare a aleilor parcului „Dendrariu”_(sectoarele  VII și IX)

M2

450

Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu așternere mecanică, executat fără împănare, fără înnoroire.

Curățarea mecanică a straturilor suport, în vederea aplicării îmbrăcămintei sau a tratamentelor bituminoase, suprafețe bituminoase din beton de ciment sau pavaj din piatră bituminate, executate cu peria mecanică.

Plombarea gropilor la îmbrăcămintea din beton asfaltic cu grosimea până la 5 cm.

Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic.

Îmbrăcăminte din beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, cu grosimea de 5,0 cm, cu așternere mecanică.

Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic.

Îmbrăcăminte din beton asfaltic cu agregate mici, executată la cald, cu grosimea de 4,0 cm, cu așternere mecanică

Standard de referință pentru:

Amestecuri de betoane. Condiţii tehnice

- SM STB 1033:2008, GOST 9128-97,

Emulsii bituminoase conform - GOST 18659-81;

Bitum  - GOST 22245-90, SM STB 1033-2008;

Pietriş - GOST 8267-93.

I.2

45233222-1

Lucrări de asfaltare a aleilor parcului „Dendrariu”_(sectoarele  III, VIII, XII, XV și XVI

1314

 

 1. 9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.
 2. 10. Tipul contractului: De antrepriză.
 3. 11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului):

Lucrări de asfaltare a aleilor parcului „Dendrariu”, (sectoarele VII și IX) – 2 luni;

Lucrări de asfaltare a aleilor parcului „Dendrariu”, (sectoarele  III, VIII, XII, XV și XVI ) – 4 luni.

 1. 12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2017.
 2. 13. Locul executării lucrărilor: str. G. Enescu 5, mun. Chișinău (parcul „Dendrariu”)
 3. 14. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe lista întreagă.
 4. 15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preț.
 5. 16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum şi ponderile lor:

a)      ________________________________________________________________________

 1. 17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplică.
 2. 18. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:

Obligativitatea

1

Oferta

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

FORMULARUL F3.3

Da

2

Devizele locale aferente ofertei

Formularele 3, 5, 7 cu specificația parametrilor tehnici solicitați în caietul de sarcini.

Original. Confirmata prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

Da

3

Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit

Copie. Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

Da

4

Licența de activitate

Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului.

Da

5

Neîncadrarea în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

 

Original. Declarație de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015, confirmata prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

FORMULARUL F3.6

Da

6

Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

 

Original. Declarație privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

FORMULARUL F3.7

Da

7

Informații generale despre ofertant

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

FORMULARUL F3.8

Da

8

Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (Experiență similară)

Original. Declarație privind experiența similară, confirmata prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

FORMULARUL F3.10

Da

9

Demonstrarea accesului la utilajele, instalaţiile şi/sau echipamentele tehnice indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit

Original. Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului, confirmata prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

FORMULARUL F3.12

Da

10

Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)

Original. Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

FORMULARUL F3.13

Da

11

Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier

copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului

Da

12

Îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în ţara în care este stabilit

 

Copie. Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

Da

13

Perioada de garanție a lucrărilor

Minim 5 ani.

Da

14

Avizul Inspecției de Stat în Construcții

Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

FORMULARUL F3.16

Da

15

Ultimul raport financiar

copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului

Da

16

Garanţia pentru ofertă:

Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de 1 % din valoarea ofertei fără TVA.

[forma garanției a/b/c]

Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei

sau

Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii:Î.M. Parcul „Dendrariu”

Denumirea Băncii:BC „Moldindconbank” SA, fl. Flacara

Codul fiscal: 1003600113104

Contul de decontare: IBAN MD70ML000000002251313196

Contul trezorerial:

Contul bancar: MOLDMD2X313

Trezoreria teritorială:

cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la cererea ofertelor de prețuri nr. ____ din _______”

Da

 1. 19. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi se pot familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a)      Denumirea autorităţii contractante: Î.M. Parcul „Dendrariu”_________________

b)      Adresa: str. G. Enescu 5, mun. Chișinău____________________________________

c)      Tel: 022 85 60 79_____________

d)     Fax: 022 85 43 55______________

e)      E-mail: dendrariu@gmail.com_____________

f)       Numele şi funcţia persoanei responsabile: R. Stîrcea, SpSSM_______________________________

Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: _www.dendrariu.md___________

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

 1. 20. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate:

a) a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

-          până la: 10:00 ______________________________________________________

-          pe: 15.06.2017 ______________________________________________________________

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: Î.M. Parcul „Dendrariu”, str. G. Enescu 5, mun. Chișinău

Ofertele întârziate vor fi respinse.

 1. 21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.
 2. 22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
 3. 23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat.
 4. 24. Garanția pentru ofertă:.

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 % din valoarea ofertei fără TVA, în formă de:

-          Garanție bancară sau

-          Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa Î.M. Parcul „Dendrariu”, cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii: Î.M. Parcul „Dendrariu”;

(b) datele bancare: BC „Moldindconbank” SA, fl. Flacara;

(c) codul fiscal: 1003600113104;

(d) contul de decontare: IBAN MD70ML000000002251313196;

(e) contul trezorerial [indicaţi];

(f) contul bancar: MOLDMD2X313;

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

 1. 25. Garanţia de bună execuţie a contractului: Nu se cere.
 2. 26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: nu se cere.
 3. 27. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.
 4. 28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.
 5. 29. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 524734 lei.

Conducătorul grupului de lucru:

Directorul

Î. M. Parcul „Dendrariu” Semnătura_______________________

L.Ș.

ex. R. Stîrcea

Tel. 022 85 60 79