licitatie publica 301/17 din 28.07.2017 Lucrări amenajare Grădina Eternității

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE

[Formatul documentului nu va fi modificat]

 1. 1. Denumirea autorităţii contractante: _ Î.M. Parcul „Dendrariu”________________
 2. 2. IDNO: _1003600112104________________
 3. 3. Tip procedură achiziție: ____Licitație publică____________________________________
 4. 4. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate) [indicaţi]_____
 5. 5. Obiectul achiziției: _Lucrări amenajare Grădina Eternității_______________________________________________________
 6. 6. Cod CPV: 45111291-4
 7. 7. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Lucrări amenajare Grădina Eternității _______________________________________

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor                            __ Î.M. Parcul „Dendrariu”_________________________

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

 1. 8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: _buget municipal_2017____________________
 2. 9. Modalităţi de plată: _ în termen de 30 zile în baza facturii fiscale și a procesului verbal de recepție

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin Licitație publică privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

 

1

45111291-4

Lucrări amenajare Grădina Eternității

M2

11900

 

 

 

 

Lucrări de pavarea Grădinii Eternității

 

 

Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu așternere manuală, executat cu împănare fără înnoroire;

Plăci prefabricate din beton la trotuare la trotuare, așezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar din ciment;

Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20X30 cm, pe fundație de beton 30X15 cm;

Beton simplu B 12.5/M150 preparat cu betoniera pe șantier turnat în cofraje cu mijloace clasice la fundații continuei sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la clădiri existente;

Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dâmburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. I;

Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II;

 

 

 

Lucrări – alimentare cu apă și canalizare

 

 

Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II;

Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a țevilor din PVC tip 4(G) sau 3 (M), având diametrul de 25-90;

Umpluturi în săpături la conductele de alimentare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj,  executate cu nisip;

 

 

 

 

Lucrări - iluminare

 

 

Sapatura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hifraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II;

Teavă din polietelenă, pe suportul pardoselii, diametrul 25 mm;

Cablu pînă la 35kV în tevi, blocuri și cutii pozante, masa 1 m pînă la: 1 kg  ;

Umpluturi în săpături la conductele de elimentare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj,  executate cu nisip;

Săpătură manuală în pământ în spații limitate, având dimensiunile 0,5x0,5x0,8x3 buc, teren mijlociu;

Armaturi din hotel beton OB 37 fasonate în ateliere centaralizate și montate cu diamentrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundatii isolate;

Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablăr striată, hotel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial în beton;

 

 

 

Lucrări – fântâni decorative

 

 

Sapatura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hifraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II;

Confecționarea și tratarea panourilor de cofraj, din scîndură de brad aleasă, cu fibră, reliefată, la pereți și diafragme;

Armaturi din hotel beton OB 37 fasonate în ateliere centaralizate și montate cu diamentrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundatii isolate;

Beton armat B20/M250 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scară etc. la clădiri existente;

 

Materiale

 

Apă, Petriș 5/20, Petriș ciuruit nespălat de mal 7-30 mm, Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm, Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-7,0 mm, Nisip sortat spălat de rîu și lacuri 0,0-7,0 mm, Sîndură de brad aleasă și sortată cl a, Rigle de rasinoase, Teava D=70, p/u apa, Inele beton D=1m, H=1m, Teavă D=110, L=2m, p/u canalizare, Teavă din PVC, Piese de legatura dinPVC (mufe. Cote, reducții), Ciment portland P 40 saci S338, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500, Plăci din beton, pentru trotuare, Beton clasa…(pt informație), Bordura beton pentru trotuare, gri, 50x20x7, Otel beton OB 37 diam. Mai mare de 8 mm, Armatura D=10, Sirma din hotel moale, neagră, D=1mm, Confecții metalice înglobate în beton, Cuie cu cap con. Tip A 2,5x40, Apă pentru mortare si betoane, Apă, Butoane de montaj, Cablu VVG LS 3*4, Prize externe ermetice,  Cutie de distributie, Mufe de contact, Strobuscop, Strobuscop directionat, Felinar mare cu 5 lampioane tip 2, h=4500, Felinar cu lampion tip 1, h=2950, Tub gograt D=25, Armatura D=12, Catanca D=5.5, Armatura D=14, Plăci din beton, gri 40 mm, caramida vibropresata, Plăci din beton, rosu, 40 mm, caramida vibropresată

 

 

 

 

 

GOST 6665-82; GOST 8424-12; GOST 26633-91; STST 6665-82; STST 8267-82

 

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

 1. 11. Tipul contractului De antrepriză
 2. 12. Termenul și condițiile de /executare solicitat (durata contractului): 4 luni.
 3. 13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2017.
 4. 14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: str. G. Enescu 5, mun. Chișinău (parcul „Dendrariu”)
 5. 15. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe lista întreagă.
 6. 16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preț
 7. 17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum şi ponderile lor: nu se aplică
 8. 18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se aplică._______________
 9. 19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplică.
 10. 20. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:

Obligativitatea

1.

Scrisoare de înaintare

Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Formularul 3.1.

Da

2.

Împuternicirea

Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Formularul 3.2.

Da

3.

Oferta

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

FORMULARUL F3.3

Da

4.

Garanția pentru oferta

Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Formularul 3.4.

Da

5.

Graficul de executare

Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Formularul 3.5.

Da

6.

Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Declarație pe proprie răspundere conform Formularului F3.6

Da

7.

Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Declarație pe proprie răspundere conform Formularul F3.7

8.

Îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în ţara în care este stabilit

Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal- copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului

Da

9.

Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului

Da

10.

Licenţa de activitate

copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului

Da

11.

Informații generale despre ofertant

Formularul informativ despre ofertant conform Formularul F3.8

Da

12..

Informaţiilor cu privire la obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari

Formularul F 3.9

Da

13.

Raportul financiar 2016

copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului

Da

14.

Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare conform IPO14

50000 lei.

Da

15.

Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani conform IPO14

800000 lei.

Da

16.

Lichiditate generală conform IPO14

minim 100%

Da

17.

Declarație privind experiența similară

sau

Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate conform

 

Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor):

- un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din  valoarea viitorului contract. Formularul F3.10

sau

valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Formularul F3.11

Da

18.

Demonstrarea accesului la utilajele, instalaţiile şi/sau echipamentele tehnice indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului conform Formularul F3.12

La solicitarea autorității contractante și

Documente care atestă faptul că operatorul economic se află în posesia utilajelor, instalaţiilor şi/sau echipamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului

Da

19.

Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)

Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform Formularul F 3.13

Da

20.

Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier

copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului

Da

 

Demonstrarea accesului la personal/ un organism tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui controlul al calităţii

Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări şi teste a materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura şi specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract

Da

21.

Avizul Inspecției de Stat în Construcții

copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului

Da

22.

Manualul Calității

copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului

Da

23

Perioada de garanție a lucrărilor

Min.  10 ani

Da

24.

Devizele locale aferente ofertei

Formularele 3, 5, 7 cu specificația parametrilor tehnici solicitați in caietul de sarcini.

Original. Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului.

Da

25

Garanţia pentru ofertă:

Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.

[forma garanției a/b/c]

Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei

sau

Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii:Î.M. Parcul „Dendrariu”

Denumirea Băncii:BC „Moldindconbank” SA, fl. Flacara

Codul fiscal: 1003600113104

Contul de decontare: IBAN MD70ML000000002251313196

Contul trezorerial:

Contul bancar: MOLDMD2X313

Trezoreria teritorială:

cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la cererea ofertelor de prețuri nr. ____ din _______”

Da

 1. 21. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a)      Denumirea autorităţii contractante: _Î.M. Parcul „Dendrariu”________________________

b)     Adresa: _ str. G. Enescu 5, mun. Chișinău, RM MD 2064______________

c)      Tel: __022 85 60 79;  0797 07 450__

d)     Fax: _022 85 43 55_

e)      E-mail: _ dendrariu@gmail.com _

f)      Numele şi funcţia persoanei responsabile: _SpSSM R. Stîrcea_______________________

Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: www.dendrariu.md

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

 1. 22. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă:

-          pînă la: 10:00 ______________________________________________________

-          pe: 28.07.2017___________________________________________________________

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrânse sau al procedurii negociate: ____________________________________________________

 

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: Î.M. Parcul „Dendrariu” str. G. Enescu 5, mun. Chișinău, RM MD 2064________________________________________

Ofertele întârziate vor fi respinse.

 1. 23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.
 2. 24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile____________________________
 3. 25. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: _de stat_______________________
 4. 26. Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 2 (două) %. în formă de:

-          Garanție bancară sau

-          Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii Î.M. Parcul „Dendrariu”;

(b) datele bancare BC „Moldindconbank” SA, fl. Flacara;

(c) codul fiscal 1003600113104;

(d) contul de decontare IBAN MD70ML000000002251313196;

(e) contul trezorerial [indicaţi];

(f) contul bancar MOLDMD2X313;

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

 1. 27. Garanţia de bună execuţie a contractului: 10 (zece) % din preţul contractului adjudecat.
 2. 28. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere.
 3. 29. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

 1. 30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

 1. 31. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 2 000 000___________________________

 

Directorul

Î.M. Parcul “Dendrariu”                                                Ion Uzun

L.Ș.

Ex: 022 85 60 79 079 707 450 R. Stîrcea