Planul strategic

PLANUL STRATEGIC

de dezvoltare a Î.M: Parcul "Dendrariu"

perioada 2016-2020

CUVÂNT ÎNAINTE

 

Preocuparea pentru mediul ambiant nu este o tendintă de moment sau modă efemera.Mediul este alcătuit  din resurse  de care avem neapărat nevoie pentru viaţă şi dezvoltare:apă,aer,sol,biodiversitate,etc.

Presiunea asupra acestor resurse creste permanent.Depinde de modul în care gospodărim „zestrea” disponibilă şi de modul în care tratăm  mediul şi problemele acestuia.

Protecţia mediului ambiant ne priveşte pe toţi şi trebuie să o abordăm cu responsabilitate.

Director  Ion  Uzun

 

AUTORI:

ION UZUN – Directorul Î.M.Parcul „Dendrariu

ANATOL PÂNZARU – Arhitect peisagist

SILVIA  TONU – Şef sectorul Dendologie

MURA BUNACALEA - Economist coordonator

 

C   U   P   R   I   N   S

1. PREAMBUL (NOTĂ  INTRODUCTIVĂ) ………………    4

2. PROGRAME ŞI OBIECTIVE STRATEGICE …………..  5

3. PLANUL ACŢIUNILOR DE IMPLIMENTARE ………... 6

4. ESTIMĂRI  ŞI COSTURI  ………………………………..  1 1

5. CONCLUZII   ……………………………………………… 14

6. PIESE DESENATE ………………………………………… 15

7. ANEXE   …………………………………………………….. 20

 

1.PREAMBUL

 

 1. ÎNTRODUCERE

Tratatele de horticultură definesc arboretumurile ca „plantații arboricole în care se aclimatizează specii provenite din diverse zone fitogeografice ale globului,dar se păstrează şi unele specii indigene”(Sonia ,V.et.al.1983).

 

Termenii de „arboretum” şi „dendrariu”a-sunt sinonimi si provin de la latinescul „arbor”sau grecescul”dendron” care definesc arborele.

Parcul „DENDRARIU”este un centru de cercetare,aclimatizare şi extindere în cultură a multor specii valoroase de arbori,arbuști sau liane,noi pentru regiunea noastră.

În cadrul parcului sunt studiate sistematica si ecologia plantelor lemnoase,ca şi atributele arhitectural-decorative ale acestora,în decursul vieții lor şi în toate anotimpurile.Colecţiile şi expozițiile plantelor sunt reprezentate  prin exemplare solitare,biogrupe sau arborete experimentale,amplasate în teritoriu după criterii ecologice,sistematice sau fitogeografice.

Parcul „DENDRARIU” contribuie la  îmbunatatirea calitaţii mediului urban,la menținerea echilibrului ecologic şi la ameliorarea peisajelor în vederea realizării unui cadru favorabil activităților de odihna şi recreere ,la menținerea calitţtii vieții şi la promovarea culturii în general şi a culturii ecologice în special.

Parcul „DENDRARIU” î-şi desfaşsoara activitatea în conformitate cu Statutul întreprinderii,având la baza Legea №1538-XIII din 25.02.1998,Regulamentul –cadru cu privire la Grădinile Dendrologice(№ 785 din 03.08.2000) şi Legii №436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publica locală”.

Planul Strategic de dezvoltare socio-economică pentru anii 2016-2020, în mare parte, este continuarea şi extendera Planului de dezvoltare, elaborate pantru perioadă 2013-2017.

Elaborarea acetui Plan Strategic, rezultă din conceptul de bază, care se implimenteaza cu succes în ultimii ani şi care se ridica la cerinţele actuale ale societaţii.Strategiile de bază, incluse in acest Plan sunt dictate de necesitaţile stringente ale zilei de azi şi în perspectiva zilei de mâine.

Cu toata valoarea sa botanica şi peisagera, Parcul “DENDRARIU” a fost mai puţin cunoscut publicului larg.Dar, în ultimii ani, având la baza o strategie de dezvoltare bine chibzuita si un management corespunzator, rezultatele muncii sunt pe măsură.  Acest fapt contribuie la dezvoltarea durabilă şi chibzuită pentru anii de perspectivă ai întreprinderii.

Strategia de calitate a fost şi sta la baza activitătii Parcului “DENDRARIU”.Din acest motiv, toate obiectivele incluse în Plan sunt concepute  ca obiective de înalta calitate ,atât peisagistică,cat si dendrologică.

Obiectivele  de dezvoltare strategic  ale  Întreprinderii Municipal Parcul “Dendrariu”, iniţiate din necesitaţile stringente  de dezvoltare  de acum câtiva ani,trebuie sa aiba o continuitate logică în Planul Strategic de dezvoltare socio-economica pentru anii 2016-2020.Din acest motiv, Planul propus spre examinare,va putea pune în evidenta  principalele argumente  pentru această strategie pe termen mediu şi  lung.

2. PROGRAME  ŞI  OBIECTIVE  STRATEGICE

Întreprinderea municipală Parcel “DENDRARIU” î-şi desfasoară activitatea pe o suprafaţă totală de 77,809 hectare. Acest teren găzdueste la ora actuală o vasta colectie de arbori ,arbuşti,liane,trandafiri,plante ierboase,acvatice si de ţărm,inclusiv o impunătoare  colecţie de plante tropicale şi subtropicale. Numarul total de taxoni este de circa 2600.

Tot acest patrimoniu, de o importanta majora, atât din punct de vedere ştiinţific, cât şi estetico-cultural, necesită un program  de management echilibrat şi argumentat atât ethnic ,cât şi economic.

Programele de baza şi temele de activitate pentru perioada 2016-2020 trebuie sa includă urmatoarele activităţi:

1. Monitorizarea permanenta a colecţilor, studierea dinamicii de dezvoltare şi comportament ale acestora.

2. Întroducerea a noi specii şi forme pentru completarea şi extinderea colectiilor şi ale expozitiilor.

3. Întreţinerea corespunzatoare a tuturor colecţiilor existente şi îmbunataţirea condiţiilor de întreţinere.

4. Iniţierea şi implimentarea a unor noi colecţii şi expoziţii, compatibile şi adecvate cadrului actual.

5. Extindera şi amenajarea zonelor şi sectoarelor recreativ-utilitare, construcţiilor capitale şi decorative.

1. Monitorizarea permanentă a colecţiilor, studierea dinamicii de dezvoltare şi comportament ale acestora, presupune anumite criterii ştiinţifico- practice,care reies din  insasi definitia de “DENDRARIU”.Monitoringul este succesul activitatii.Colecţia impunatoare de plante dendro-floricole,în mare parte, sunt introduse şi aclimatizate la condiţiile noastre,ceea ce impune,imperativ,necesitatea studierii comportamentului acestora.Monitorizarea şi catalogizarea acestora în timp, permit dirijarea adecvata a procedeelor de crestere şi întretinere a acestora.  Datele obtinute in rezultatul monitorizarii stau la baza implimentarii a noi specii si forme pentru colectii, precum şi a dezvoltarii durabile a acestora.

Cu cât perioada de monitorizare e mai mare, cu atât mai exacte sunt datele, cares vor sta la baza activitaţilor urmatoare.

2. Întroducera a noi specii şi forme pentru completarea şi majorarea colecţiilor şi ale expoziţiilor, reiese din datele obtinute în rezultatul monitoringului (plenar sau partial) şi dictează un anumit mod de activitate.

Selectarea speciilor şi formelor noi, sau a celor ce lipsesc din colecţiile instituţiei se face conform metodologiei moderne,care stă la baza tuturor instituţiilor de profil.Astfel,în present,parcul “DENDRARIU”, preconizeaza sa procure noi taxoni din cele mai vizate pepiniere de profil din Europa.

Deteriorarea sau disparitia unor specii sau forme, constituie pierderi imense,cu efect negative,  în special asupra  starii colecţiilor, atât din punct de vedere ştiintific,cât şi architectural-peisagistic.Acest fapt impune dupa sine necesitatea completării colecţiilor şi expozitiilor,ţn stricta concordanţă  cu conceptul de baza al parcului,si anume-criteriile ecologice,sistematice,fitogeografice şi arhitectural-peisagistice.

3. Întreţinerea corespunzatoare a tuturor colecţiilor existente şi îmbunataţirea condiţiilor de întreţinere, presupune aplicarea unui şir de masuri  ştiintifice,organizatorice şi tehnico-utilitare,agrotehnice şi fitosanitare eficiente,cu specific aparte,bine determinat si ,totodată,eficace.Toaletarea arborilor şi arbuştilor,protecţia impotriva vătămatorilor şi paraziţtilor,protecţia împotriva rozătoarelor şi alte procedeie obligatorii in cazul nostru,sunt activitati directe şi obligatorii,care sunt întreprinse pe tot parcursul anului.Pentru a cunoaşte tabloul real  la acest capitol,permanent se efectuaza monitorizarea starii plantelor.În baza acestor date se elaborează metodologia  specifică pentru fiecare grup de plante,precum şi pentru toate colecţiile şi expoziţiile.

Planul strategic include  implimentarea celor mai moderne  şi eficace metode de întretinere şi protecţie.

Dat fiind faptului,ca colecţiile au vârste cuprinse între 5 si 65 de ani,acestea necesită o abordare specifica  si chibzuita, care sa ducă la rezultatul dorit din punct de vedere fitotehnic  si fitosanitar,cat şi  din punct de vedere economic.

4.Iniţierea şi implimentarea a unor noi colecţii şi expoziţii compatibile şi adecvate cadrului actual , stau la baza dezvoltării durabile a Parcului“DENDRARIU”, ca  ale unui obiectiv de importanta majoră, nu doar la nivel de municipiu ,ci şi la nivel republican.

Recent ,pe langa colecţiile şi expoziţiile  de bază,in ultimii ani au fost fondate  două sectoare expozitionale noi ,specifice selecte, si anume; “Grădina cu inflorire continuă” şi gradina de trandafiri “Rosarium”.Rosariul urmează să fie extins conform planului de lucru cu încă min. 600 m.p.. Extinderea suprafeţelor expoziţionale inseamna şi majorarea numarului soiurilor de trandafiri.

Aceste sectoare expozitionale sunt , în permanenta, completate cu noi specii şi forme de plante  şi extinderea suprafeţelor de plantare  este iminentă.Totodată, iniţiem proiecte noi de durata,pentru perioada  vizată,care urmează a fi realizate.

Pentru perioada de activitate 2016-2020 se preconizează urmatoarele  obiective ,zone si sectoare expoziţionale:

 

 • Grădina “Eternitaţii” cu suprafaţa totala  de circa 8 000 m.p.
 • Grădina  “Suspendată”-gradină pentru plante agătătoare-cu suprafaţa de circa 6 000 m.p.
 • Grădina “Pastorul Singuratic”-grădina -monument dedicată Poetului anonim de circa 2 500 m.p.
 • Colecţia-expoziţie- pentru plantele de şes şi de baltă.
 • Colecţia-expoziţie-  de plante conifere noi,rare şi de unicat (fam:thuja,abies,taxus,picea ,cupressus, pinus, etc..)
 • Întarirea şi  amenajarea zonei de mal a rauleţului “Durleşti” pe o lungime de circa  1 000 m.
 • Amenajarea zonei de mal a Lacului de agrement ,(cu o suprafata de circa 9 000 m.p.) .
 • Amenajarea  şi completarea permanenta  a colecţiilor şi expozitiilor existente cu extinderea acestora
 • Toate aceste obiective sunt strans legate de structura Planului general şi urmeaza a fi incadrate  armonios în acest plan.

 

5. Extinderea şi amenajarea zonelor şi sectoarelor recreativ-utilitare,construcţiilor capitale şi decorative presupune urmatoarele obiective de o importanta majora :

 

 • Construcţia şi amenajarea întrarii din strada Vasile Lupu şi a căilor de acces către aceasta.
 • Construcţia şi amenajarea întrarii din strada  Alexei Sciusev şi a căilor de acces către aceasta.
 • Construcţia şi amenajarea izvorului cu apă potabilă din sectorul VII şi a căilor de acces.
 • Renovarea a 3 poduri din beton armat peste rauleţul Durleşti şi amenajarea acestora.
 • Finalizarea  construcţiei şi amenajarea  serelor pentru colecţia de  plante tropicale şi subtropicale.
 • Montarea sistemelor de irigaţie automată a sectoarelor şi expoziţiilor de importanţă majora.
 • Montarea  pavajelor cu dale decorative pentru sectoarele expoziţionale existente şi a celor planificate.
 • Construcţia,montarea şi amenajarea formelor arhitecturale mici(chioşcuri,pergole,carcase decorative).
 • Construcţia a două havuzuri tăşnitoare in expoziţia de trandafiri “Rosarium” în stil clasic.
 • Montarea iluminării stradale în sectoarele expozitionale şi în sectoarele  pietonale aglomerate.
 • Montarea de bănci de parc şi urne pentru gunoi în sectoarele expoziţionale şi pe aleile pietonale.
 • Construcţia scării pietonale  de la starada Alexei Sciusev spre lac şi de la strada Vasile Lupu spre izvor.
 • Renovarea Întrarii Centrale  şi Aleii  Principale din strada Ion Creangăa,cu amenajarea teritoriului adiacent.
 • Construcţia gardului de împrejmuire din zona străzii A.Sciusev şi Vasile Lupu cu o lungime de 2500 metri.

 

 

3. PLANUL ACŢIUNILOR DE IMPLIMENTARE

Conform Planului Strategic pentru perioada 2016-2020,se preconizeaza activitaţi care urmeaza sa fie implimentate în timp şi care vor necesita cheltuieli ce urmează a fi gestionate eficient.

Prioritătile Parcului “DENDRARIU” ramân aceleasi.În primul rând-toate proiectele se bazeaza pe o analiză a stării actuale ale întreprinderii şi în al doilea rând-pe necesitatea extinderii colecţiilor şi expoziţiilor, pentru atragerea mai multor vizitatori.

Nivelul înalt   de calitate al  obiectivelor şi serviciilor  Parcului “DENDRARIU”,impun o amprentă difinitorie asupra activitătii acestuia.Din acest deziderat si se formează conceptul de dezvoltare durabilă al  întreprinderii  pe termen mediu si lung,care permite consecutivitate în acţiuni. Proiectele şi planurile   implimentate ,finalizate îin intregime sau pe cale de finalizare,sunt exemple elocvente.Acest fapt impune strategii si modalităti  clare  de implimentare.

Descrierea succintă a obiectivelor :

a).Grădina” Eternitaţii”,cu suprafata de circa 8 000 m.p.,este un obiectiv nou  propus,ce urmează a fi implimentat în structura actuală a parcului.Grădina este concepută în stil geometric si contine mai multe elemente difinitorii.

Va avea alei pavate cu dale prefabricate, patru fântâni-cascade cu apă potabila,corpuri de iluminat,bănci de parc si urne pentru gunoi.Vegetaţia diversă, expusă după principiul  regulat,cu spaţii deschise,închise şi cu compoziţii florale vor da un aspect placut  şi va fi o atracţie  deosebită pentru vizitatori.(vezi anexa conceptului proiectului in piese desenate).

*TERMENI DE IMPLIMENTARE-24 luni.(ian..2016-dec.2017).

b).Grădina “Suspendată”,cu suprafaţa de circa 6 000 m.p.,este un alt obiectiv nou propus,care va întruni cerinţele unei grădini-expoziţie de plante căţărătoare (caprifoi,tecoma,trandafiri agăţători,aristolohia, edera, actinidie,visteria s.a.).Colecţia impunatoare de plante căţărătoare,de care  dispune Parcul “Dendrariu”,va fi concentrată într-o expozitie –colectie separată,pentru punerea in valoare a acestora.Gradina este concepută in stil geometric şi va avea diverse elemente decorative pentru agăţarea plantelor.În centrul compoziţional va fi amplasat un Chioşc in stil oriental. Aleile pavate cu dale prefabricate, băncile de parc,carcasele arcuite si pergolele,ilumanatul, vor fi elementele cheie ale

Grădinii.Scenariul grădinii este o aluzie la Grădinile Suspendate ale Semiramidei din Babilon.

*TERMEN DE IMPLIMENTARE-30 luni.(ian.2017-iul.2019)

c).Colecţia-expoziţie pentru plantele de ses si baltă,va fi amplasată in zona centrală a parcului,zona cu umeditate sporită ,care actualmente  gazdueste un numar impunator de plante de ses si balta.Amenajarea şi extinderea acestei colecţii este necesară pentru a valorifica un teritoriu supus inundaţiilor şi pentru a majora cantitativ colecţia dată.

*TERMEN DE IMPLIMENTARE-12 luni(an.2017)

d).Colecţia-expoziţie pentru plante conifere noi ,rare si de unicat,este concepută ca un nou obiectiv. Aceasta colecţtie-expoziţie va întruni  îin sine mai multe familii ,specii şi forme de arbori şi arbusti coniferi, de o importantă stiintifică,dendrologică(botanică) şi estetico- peisagistică specifica.Pentru extinderea colecţiei actuale si completarea acesteia,vor fi create condiţii optime,ingrijire specifică, adecvată si o expunere  decorativă  corespunzatoare.

*TERMEN DE IMPLIMENTARE-12 luni(dec.2016-dec.2017).

e).Intărirea şi amenajarea zonei de mal a rauletului “Durleşti”pe o lungime de circa

1 000 metri,va include lucrari de terasament,nivelări de teren,întărire şi plantare maluri, in scopul protecţiei împotriva inundaţiilor şi a eroziei malurilor.Fortificarea malurilor des afectate, va fi efectuată cu mijloace hidrotehnice,inclusiv prin betonări sau pietrării,plantare cu plante adecvate  conditiilor de mal,întariri prin înierbirea malurilor si estetizarea acestora.

*TERMEN DE IMPLIMENTARE-24 luni(ian.2017-dec.2018).

f) Amenajarea zonei de mal a Lacului de agrement, cu o suprafaţa de circa 9 000 m.p.-

se preconizează amenajarea falezei lacului de agrement prin consolidarea malurilor,construcţia esplanadei şi a pirsei cu “belvedere”.Vor fi amplasate banci de parc,podeţte si balustre de protecţie.Totodată,vor fi montate corpuri de iluminat nocturn ,precum si un havuz tâşnitor în mijlocul lacului.Zonele amenajate vor fi dotate cu urne pentru gunoi,vor fi amenajate alei pietonale pavate cu dale prefabricate,partţal cu dale din piatră naturala,precum şi sectoare de alei din prundiş de granit.

*TERMEN DE IMPLIMENTARE-30 luni(ian.2018-iul.2020).

 

EXTINDEREA SI AMENAJAREA ZONELOR ŞI SECTOARELOR RECREATIV- UTILITARE, CONSTRUCŢIILOR CAPITALE ŞI DECORATIVE

*(Pentru o mai bună activitate si pentru confortul vizitatorilor, sunt preconizate doua întrari noi pe teritoriul parcului)

a).Construcţia si amenajarea întrarii din strada Vasile Lupu .Este preconizată construcţia capitală  a unui edificiu cu suprafaţa de 6 m.p. pentru taxatorul de bilete.Întrarea va avea poarta de acces pentru vizitatori, pandus(scară speciala)de acces pentru persoane  cu dizabilitaţi,loc de parcare pentru automobile.Spaţiul va fi amenajat şi va avea căi  pietonale de acces, pavate cu dale din piatra naturală şi cu pavele prefabricate.

*TERMEN DE IMPLIMENTARE-6 luni(iul.2016-dec.2016).

b).Construcţia şi amenajarea întrarii din strada Alexei Sciusev.Identic cu întrarea din strada Vasile Lupu,dar cu elemente distinct de design.

*TERMEN DE IMPLIMENTARE-6 luni(iul.2016-dec.2016).

c).Construcţia şi amenajarea izvorului cu apă potabilă din sectorul VII.Izvorul natural, cu apă potabilă, necesita o amenajare aparte,pentru protejarea de înamolire şi îmbunatatire a condiţiilor de exploatare.Se preconizează instalarea unui rezervor-filtru subteran,a unui perete decorativ si a unei zone de odihnă cu bănci de parc,cu scăriţe de acces şi cu sisteme de scurgere adecvate..Terenul va fi amenajat cu poteci pavate cu piatră naturală şi va fi plantat cu arbusti decorativi şi cu elemente florale.

*TERMEN DE IMPLIMENTARE-3luni(apr.2016-iul-2016.)

d).Renovarea a trei poduri din beton armat peste răuleţul Durleşti şi amenajarea acestora, prevede consolidarea construcţiilor existente,întarirea suprafeţelor carosabile,feţuirea suprafeţelor decorative cu piatră naturală,includerea unor elemente de décor distinct  fiecarui pod in parte.

*TERMEN DE IMPLIMENTARE-1 an(2017).

e).Finalizarea construcţiei serelor pentru colecţia de plante tropicale si subtropicale cu suprafaţa totala de 2 000 m.p., -prevede finalizarea  lucrarilor de montare a sticlei ,construcţia si montarea blocului tehnologic cu cazangerie pe biomasa,transferul colecţiei cu tot ciclul tehnologic in noile sere.Plantarea in sol a plantelor din colectie,montarea meselor si suporturilor pentru plante,instalarea sistemelor de incalzire,instalaţiilor de iluminat,precum si instalatiilor de irigare.

*TERMEN DE IMPLIMENTARE-2 ani-(Iul.2016-iul.2018)

f).Montarea  sistemelor de irigaţie automată a sectoarelor si expoziţiilor de importantă majora-prevede instalarea unor sisteme complexe de irigare pentru intretinerea în condiţii optime a colecţiilor si sectoarelor expoziţionale,precum şi a sectorului de pepinieră de  introductie.Acest sistem va asigura irigarea zonelor,intreţinerea regimului necesar pentru plante,va exclude factorii climaterici la pastrarea colecţiilor de plante rare sau de unicat ale parcului.

*TERMEN DE IMPLIMENTARE-6 luni-(aprl.2016-aug.2016).

j).Montarea pavajelor cu dale decorative pentru sectoarele expozitionale existente şi a celor planificate- prevede lucrari de construcţie-montaj a aleilor,cărărilor,drumurilor de acces pentru vizitatori.Pavajul va fi din dale prefabricate sau din piatră naturală,dupa caz.Dalele vor fi montate pe amestec uscat de nisip-ciment si vor fi conturate cu borduri .

*TERMEN DE IMPLIMENTARE-3 ani-(2016, 2017, 2018).

i).Construcţia,montarea şi amenajarea formelor arhitecturale mici-prevede construcţia şi instalarea  a construcţiilor decorative-arcade,carcase, pergole,chioşcuri,podeţe decorative si alte elemente din metal,lemn,piatră decorativă,pentru plante agătătoare,pentru umbrare şi pentru locuri de odihnă a vizitatorilor.Elementele decorative vor accentua  aspectul estetic al zonelor expoziţionale.

*TERMEN DE IMPLIMENTARE-permanent-(2016-2020).

k).Construcţia a doua havuzuri ţăsnitoare in expoziţtia de trandafiri “Rosarium”-prevede instalarea  a două havuzuri in stil clasic(francez),conform proiectului initial al Rosariului.Havuzurile vor fi conectate la reteaua electrică,la reţeaua de apă şi vor avea reţeaua de canalizare.

*TERMEN DE IMPLIMENTARE-3 luni-(mart.2016-mai-2016).

l).Montarea iluminării stradale în sectoarele expoziţionale şi in sectoarele pietonale aglomerate-prevede  montarea pilonilor de iluminat stradal a zonelor cu o concentrare majora de vizitatori,a sectoarelor care necesita iluminare nocturnă speciala,pentru evidentierea unor elemente de décor special.(Iluminare  a arcadelor cu flori agatatoare,a cascadelor decorative,a Rosariului,a Grădinii cu inflorire Continua,a falezei lacului ,precum şi a podurilor şsi podeţelor decorative.

*TERMEN DE IMPLIMENTARE-2 ani-(2016-2017).

m).Montarea de bănci de parc şi a urnelor pentru gunoi in sectoarele expozitionale şi pe aleile pietonale-prevede instalarea a băncilor din lemn pe carcase din metal(inclusiv metal turnat) ,precum şi a urnelor de gunoi,in zonele cu o densitate sporita de vizitatori.

*TERMEN DE IMPLIMENTARE-permanent-(2016-2020).

n).Construcţia scării pietonale de la strada Alexei Sciusev spre lac şi de la strada Vasile Lupu spre izvor-presupune construcţia şi montarea a două scări pietonale din  beton armat,instalate pe relief accidentat,cu incastrare in relief împotriva alunecărilor de teren.Scările vor fi finisate cu piatră naturală şi vor avea pandusuri pentru persoanele cu dizabilităti.

*TERMEN DE IMPLIMENTARE-1 ani-(ian2016-dec2016).

p).Renovarea Întrarii Centrale şi Aleii Principale din strada Ion Creanga,cu amenajarea teritoriului  adiacent-presupune revitalizarea zonei Centrale  ,reconstrucţia  punctului de paza si caselor de bilete,lucrări de construcţtie –montaj a Portii ,cu instalare de turnichete pentru trecerea vizitatorilor.Vor fi  executate lucrări de iluminare stradala şi locală(specială),vor fi amenajate locuri de comerţ stradal specific (suvenire,buclete,carti, pliante,bauturi racoritoare,etc.).

Aleea Principala va fi dotată cu iluminare stradala integral,completată cu băanci pentru parc si cu urne pentru  gunoi.Totodată, vor fi efectuate lucrări de inverzire şsi amenajări florale speciale,vor fi instalate panouri informative si scheme ale traseielor,precum şi elemente interactive de informare a vizitatorilor.

*TERMEN DE IMPLIMENTARE-18 luni-(iul.2016-dec-2017).

 

4. ESTIMARI  ŞI  COSTURI

Strategia de bază a activitaţtii întreprinderii municipal Parcul “DENDRARIU” a fost ,este si va ramâane-deservirea cetatenilor la cel mai înalt nivel.Pentru a putea oferi servicii de cea mai inaltă calitate, întreprinderea

i-si concentreaza eforturile la găsirea căilor optime de investire în lucrarile de construcţie,renovare şi amenăjari teritoriu.Păstrarea echilibrului-preţ-calitate este foarte important.Proiectele,planurile de activitate şi lucrările ,ce urmeaza a fi efectuate,atrag dupa sine anumite investiţii,care sunt motivate argumentative.In esenta,toate investiţiile, ce urmează a fi făcute,sunt investitii pe termen lung,si care vor aduce dupa sine o plusvaloare întregului obiectiv-Parcul “DENDRARIU”.

Pentru fiecare obiectiv, inclus în Planul Strategic, vor fi elaborate proiecte separate în detaliu,cu desene tehnice ,la care vor fi anexate devize detaliate pentru fiecare compartiment.

Estimările şi costurile de mai jos sunt calculate in parametri prealabili,ce urmeaza a fi  detaliaţi ulterior,dar care reprezintă ,în linii mari ,investiţiile reale  necesare ,care urmeaza a fi efectuate.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI\ PENTRU PERIOADA 2016-2020:

 

1. Anul-2016 -9 200 000 lei,după cum urmeaza:

- 4 800 000 lei material de construcţie-montaj,instalaţii,utilaje,etc..

- 1 300 000 lei  –arbori,arbuşti plante de colecţie,sol ,chimicale,etc.

- 400 000 lei   -transport, maşini şi  mecanisme,mecanisme speciale,etc.

- 2 700 000  lei-cost manopera(salarii angajaţi,cost organizare de santier),

2. Anul-2017- 6 500 000 lei, după cum urmeaza:-

- 3 200 000 lei-materiale,utilaje instalaţii dotări.etc.

- 800 000 lei   - arbori,arbuşti,plante floricole,sol,chimicale,.etc.

-360 000 lei-transport,masini si mecanisme,servicii speciale,etc.

-2 140 000 lei-cost manopera.

3. Anul-2018- 7 200 000 lei, după cum urmeaza :

-4 700 000 lei-materiale, utilaje echipamente speciale.etc.

-800 000 lei-arbori, arbuşti, plante de sera, plante rare,etc.

-200 000 lei-transport, maşini-mecanisme, tehnică speciala, etc

-1 500 000 -cost manopera.

4. Anul-2019- 6 800 000 lei, după cum urmeaza:

- 3 200 000 lei-materiale,utilaje,echipamente,etc.

-1 300 000 lei-material saditor,plante de colecţie,plante de unicat,etc.

- 350 000 lei-transport,maşini speciale,utilaje mobile.

- 1950 000  lei-cost manopera.

5. Anul -2020-7 600 000 lei-, după cum urmeaza:

- 4 400 00 lei-materiale,echipamente,dotări speciale.

- 880 000 lei-material saditor,plante,sol,chimicale,etc.

- 320 000 lei-transport,transport si mecanisme special.

- 2 000 000 -cost manopera.

(PERIOADA DE REFERINŢĂ LUATA IN CALCUL PENTRU ANALIZA COSTURILOR ESTE DE 10 ANI CU O INFLAŢIE DE 5 %)

ANALIZĂ COST –BENEFICIU:

(IDENTIFICAREA INVESTIŢIEI ŞI DEFINIREA OBIECTIVELOR, INCLUSIV

SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINŢĂ)

Scopul investitiei este modernizarea Întreprinderii municipale Parcul “DENDRARIU” în vederea creării unui parc contemporan,modern,care ar satisface cerinţele cele mai înalte ale vizitatorilor, a unui parc european,atractiv şi dotat.

OBIECTIVE: MĂSURI:

Îmbunataţirea cadrului de viată

a)   Îmbogatirea biodiversitatii prin plantarea unor arbori deosebiti,foarte rari şi de unicat, specii adaptate  condiţiilor climati locale, crearea unui ecosistem viabil.

b).  Amenajarea unor alei ecologice si propagare a modului de viată  sănătos,instalarea elementelor de mobilier urban (bănci,urne,pergole.etc.)

c).  Realizarea unui parc recreativ pentru locuitori, în care vor fi amenajate trasee dpromenadă, trasee pentru biciclisti şi rolleri,locuri de joacă pentru copii, locuri pentru jogging, gimnastică.

d).  Sensibilizarea populaţiei asupra patrimoniul natural, prin educare ecologicâ, popularizarea protecţiei mediului.

2. Asigurarea calitătii factorilor de mediu şi a sănătatii populatiei:

a).  Ameliorarea climatului şi a calitătii aerului,datorită crearii unei zone răcoroase,umbrite şi a măririi cantităţii de plante ce produc oxigen.

b).  Menţinerea şi dezvoltarea funcţiilor de protecţie a spaţiilo prin ameliorarea vegetaţiei în intreaga zonă.

c).  Evidenţierea preocupărilor directionate spre creşterea continuă a unui nivel adecvat de trai şi odihna a cetatenilor

3. Creşterea dinamismului economic şi turistic:

a).   Crearea unor noi centre “de interes”,motor pentru organizarea  unor activitati legate de turism.

b).    Creşterea importantei  zonei şi a fluxului turistic.

c).    Crearea imaginii atractive de instituţie  cu activitat  directionată în serviciul populaţiei.

4).Favorizarea coeziunii sociale:

a).   Sensibilizarea cetaţtenilor despre  obiectiv si  de comportament (panouri de informare, vizite comentate,excursii,pliante) .

b).   Transferul de cunoştinte căatre societate, în slujba societătii,pentru ridicarea nivelului de culturăa ecologică.

c).    Prestarea serviciilor de consultantă in domeniul dat, prin programe complexe de   formare continua.

d).    Dezvoltarea de relaţii de colaborare cu instituţii statale sau  private,din sectorul nonguvernamental sau  public,cu întreprinderi  industrial  sau comerciale.

5. CONCLUZII:

Planul Strategic, în totalitate, este fundamentat pe urmatoarele principii :

*  managementul  Parcului “DENDRARIU” va asigura autonomia Institutiei printr-un cadru de funcţionare clar,chibzuit,concis şi stimulativ,in care  conducerea colectiva va avea rolul prioritar.

* preocuparea  principală a administraţiei va fi de a mobiliza, la maximum,toate resursele instituţiei pentru a îndeplini la standarde calitative superioare misiunea si obiectivele propuse.

*politica de personal va fi orientată spre atragerea în activitatile de baza a unor cadre capabile sa realizeze performanţe,atât pe plan tehnologic,cât şi de cercetare.

*conducerea va promova un management bazat pe bugete şi pe proiecte ,alocând resursele în funcţie de activitaţile derulate în termenele preconizate şi cu responsabilităti clare,făra echivoc.În consens,se va promova un management eficient,care va permite corelarea programelor de dezvoltare instituţională cu resursele financiare bugetare,sau care pot fi atrase prin prestări de servicii specifice,prin contracte si programe cu beneficiarii acestor servicii.

*in sprijinul asigurării eficienţei,promtitudinii şi a calitătii activitaţilor de achizitii si investitii,se vor elabora metodologii de lucru clare şi responsabilitaţi exacte ,conform procedurilor standard.

*vor fi elaborate proiecte de popularizare a activităţii instituţiei cu suportul presei scrise, televiziunii,internetului,prin lucrări publicate,pliante,spoturi publicitare.Elaborarea unui site sau pagina web, actualizată permanent,etc.

*participarea la conferinţe şi simpozioane ştiintifice,şedinte ştiinţifico-practice,la expoziţii şi targuri de profil.

Prezentul Plan Strategic , care vizează perioada 2016-2020, conceput cu onestitate, realism si  clarviziune, este un document important pentru intreprinderea municipală Parcul „DENDRARIU”, iar de respectarea si materializarea acestuia se fac responsabile toate persoanele cu funcţii de raspundere ale instituţiei.